download

技术及市场资料下载
查看我们的储能产品下载

储能范围

交流充电器

X1飞度

  资质认证

UK Certifications

3.0-3.7KW G98

4.6-5.0KW G99

3.0KW-5.0KW G83/2

3.0-5.0KW G59/3

G100

AU Certifications

3.7-5.0KW SAA

DE Certifications

VDE 4105

NL Certifications

EN50438

IRL Certifications

EN50438

CE Certifications

3.0-5.0KW CE-EMC

3.0-5.0KW EN 62109 2010 LVD

X3飞度

  资质认证

UK Certifications

5.0-10.0KW G98

5.0-10.0KW G99

AU Certifications

3.7-5.0KW SAA

DE Certifications

VDE 4105

NL Certifications

EN50438

IRL Certifications

EN50438

CE Certifications

3.0-5.0KW CE-EMC

3.0-5.0KW EN 62109 2010 LVD

查看我们的单相串式逆变器产品下载

单相串范围

查看我们的三相串式逆变器产品下载

三相弦范围

查看我们的附件下载

SolaX配件

掌上局域网

关于我们

SolaX相关证书